Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢᠨᠮᠢᠷᠼᠦᠸ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠄《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠶᠤᠯ
Keyword ᠸᠯᠠᠳᠢᠨᠮᠢᠷᠼᠦᠸ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢᠨᠮᠢᠷᠼᠦᠸ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠲᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn