Paper Information


Title ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ; ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ; ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠠᠯ ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn