Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠳᠤ; ᠨᠡ‍‍ • ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ; ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ;
Abstract ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠵᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ 《 ᠨᠠᠢᠳᠠᠨ ᠵᠦᠷᠦᠭ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn