Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠲᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨ᠂ᠰᠸᠷᠠᠩ
Keyword ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ; ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ; ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠲᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠶᠣᠰᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn