Paper Information


Title ᠪᠣᠭᠲᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ - ᠠᠶᠤᠤᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Creator ᠪᠣ•ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠪᠣᠭᠲᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ; ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ; ᠠᠶᠤᠤᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠤᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ 《ᠠᠪᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ》 ᠪᠠ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ》ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ 17-18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠠᠶᠤᠤᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn