Paper Information


Title ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠨ‍ • ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ; ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ; ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠡᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠢᠳ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭᠳᠠᠨᠢ ᠪᠡᠢ ᠵᠢ 1252ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ《ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠤᠬᠠᠪᠤᠷ》 ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ《ᠴᠢᠩ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠤᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ》 ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn