Paper Information


Title ᠲᠤ᠊ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ
Keyword ᠲᠤ‍ ᠸᠠᠩ; ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ; ᠬᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠤ‍ ᠸᠠᠩ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《 ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ 》 ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠰᠠ》  ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn