Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠠᠵᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ
Creator ᠸᠠᠩ• ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ; ᠪᠣᠯᠤᠷ
Keyword ᠠᠵᠤ; ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ; ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ 《ᠠᠵᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠤᠵᠦ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠪᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ᠨᠡᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ 《ᠠᠬᠤᠢ》᠂《ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ》᠂《ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂《ᠠᠵᠠ ᠠᠬᠤᠢ》᠂《ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ》᠂《ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ》 ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn