Paper Information


Title 13-19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠲᠦ‍ • ᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠡ
Keyword ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ; ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ; ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠵᠦ ᠰᠦᠩ ᠵᠤ᠋ ᠰᠸ᠂ ᠯᠦᠩ ᠹᠤ ᠰᠸ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn