Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ; ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ ;ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ
Abstract ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠢᠶᠡᠲ᠋ᠷ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠡ ᠶᠢᠨᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn