Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠢ
Keyword ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ; ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ; ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ; ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ; ᠶᠠᠮᠠᠳᠠᠳ 
Abstract ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠠᠪᠤᠨᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ 1956ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠂ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn