Paper Information


Title ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠲᠠᠢ᠄ 《ᠠᠨᠲᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》᠋ ᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ
Creator ᠲ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ
Keyword ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ; ᠬᠠᠷ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠲᠠᠢ᠄
Abstract ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠮᠤᠳᠤᠭ ᠬᠡᠵᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠦᠷ ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠋ ᠢ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬ ᠠ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠦᠶᠡᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠭᠤᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠵᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ — ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn