Paper Information


Title ᠣᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠪᠢᠱᠢᠮᠡᠳ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠣ‍ · ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ
Keyword ᠣᠢᠷᠠᠳ; ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ; ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ; ᠪᠢᠱᠢᠮᠡᠳ
Abstract 《ᠪᠢᠱᠢᠮᠡᠳ》 ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠱᠢᠮᠡᠳ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn