Paper Information


Title ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠺᠦᠷᠫᠦᠰ ᠲᠣ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠺᠣᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠢᠨ᠋ᠨ᠋᠌ ᠠ᠂ ᠯᠣᠭᠯᠤ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ;ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ; ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠠᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢᠢᠡᠨᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠰ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠷ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠰ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠌ ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠦᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn