Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ; ᠤᠶᠤᠲᠠᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ; ᠠᠪᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ; ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn