Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ᠄ ᠲ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠦᠳᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠡᠷᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠢᠳᠡᠮᠰᠦᠭ ᠠᠢ᠌ᠵᠠᠮ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠋ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ᠋ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn