Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪ᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮ; ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠰᠤ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠲᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn