Paper Information


Title 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠲᠠᠢ
Keyword 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ》; ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ(ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠬᠦ ᠭᠡᠯᠡ)ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢᠦᠭᠡᠰ ᠢ 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn