Paper Information


Title ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ《ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠪᠠ《ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn