Paper Information


Title ᠴᠡᠬᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ
Creator ᠴᠤ᠊ · ᠹᠠᠯᠾᠨ
Keyword ᠴᠡᠬᠡ; ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ; ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ
Abstract ᠰᠢᠯᠢ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn