Paper Information


Title 《ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ》ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ《ᠲᠡᠭᠷᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠩ ᠶᠢᠩ; ᠳ᠋ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
Keyword 《ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ》 ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; 《ᠲᠡᠭᠷᠢ》 ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠩᠾᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠭᠤᠯᠵᠤ᠂《ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ》ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ 《 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn