Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠰᠢ‍᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ; ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ; ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ; ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠲᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠲᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠦᠰᠴᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢᠮ  ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn