Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠱᠸᠩ ᠯᠢ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠢᠮ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ; ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠰᠢᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠦᠰᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn