Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ; ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ
Abstract ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠩ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶᠡᠳᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠂ ᠤᠨᠳᠤᠷᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶᠡᠳᠦ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶᠡᠳᠦ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn