Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠋ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠪᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠷ; ᠬᠠᠢ᠋ᠳᠤ; ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠂《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ》᠂《ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠨ ᠤ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠳᠤ《ᠪᠦᠷᠳᠡᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠨᠤ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠼᠦᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn