Paper Information


Title ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠢᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠭᠡᠭᠦᠦ
Abstract ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn