Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠬᠠᠰᠭ᠋ᠤᠦ ᠠ
Keyword ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠨᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠤᠢ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn