Paper Information


Title ᠳ᠋‍ᠸ‍᠂ ᠰᠠᠤᠰᠰᠦ᠋ᠷᠸ ᠤᠨ 《 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶ ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠠᠭ᠌ ᠮᠦᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠳ᠋‍ᠸ‍᠂ ᠰᠠᠤᠰᠰᠦ᠋ᠷᠸ; ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠣᠬᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌; ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ; ᠤᠬᠠᠭᠲᠠᠬᠤᠨ
Abstract ᠳ᠋‍ᠸ‍᠂ ᠰᠠᠤᠰᠰᠦ᠋ᠷᠸ《ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn