Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠋  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ; ᠪᠠᠶᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ;ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠋  ᠠ;ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ 
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠯᠣᠳᠦ ᠶᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦ ᠲᠣᠳᠤᠮ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn