Paper Information


Title ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ?
Creator ᠽ•ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕
Keyword
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ ᠠ 》 ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ ᠠ 》 ᠵᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1990年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn