Paper Information


Title 《ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠲᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠤᠨᠢᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword 《ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠲᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ》; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠲᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠨᠢᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn