Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠮ ᠪᠢᠠᠢᠭ; ᠨᠡᠮ ᠪᠢᠠᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠷᠤᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 14ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠤᠣᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ 15-16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ 17-18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠡᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn