Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator 〈ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 〉ᠯ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ
Keyword ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ; ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ; ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠭᠡ
Abstract ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠦᠨᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠬᠦᠬᠡᠮᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn