Paper Information


Title ᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡ᠋ᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
Creator ᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword ᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ; ᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ;《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ》
Abstract ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠶᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ》 ᠢᠢᠡᠨ1955ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠨ 《ᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ》᠂《ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨ》;《 ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠷᠢᠶ ᠠ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn