Paper Information


Title ᠬᠤᠩ ᠬᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠬᠤᠩ ᠬᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ;ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Abstract 1986 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩ ᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn