Paper Information


Title 《ᠪᠦᠷᠲᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ》ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠣᠣ ᠶᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Keyword
Abstract ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠌᠄《ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠮᠦᠨ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1990年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn