Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Creator ᠡᠦ ᠱᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠨ》; ᠦᠩᠭᠡ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠨ》 ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn