Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠬᠠᠨᠲᠠᠷᠮ ᠠ 》ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠮ ᠠ; ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠮ ᠠ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn