Paper Information


Title ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ—ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ; ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠰᠢᠭ᠌
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠣᠳᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn