Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠤᠪᠤᠭ;ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠪᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn