Paper Information


Title ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠄ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ 99 ᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠶ᠂ ᠴᠠᠬ᠋ᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
Keyword 1990 ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn