Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠩ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Creator ᠦ‍ • ᠨᠠᠴᠢᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠲᠠᠩ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠩ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠩ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠩᠬᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠡ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠩᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠢ᠋ᠨ ᠭᠦ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠋ᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠠ᠋ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠮᠠᠤᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn