Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ; ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠠ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠦᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn