Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ (RMB) ᠋ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator ᠮ‍᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ; 〔ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ〕ᠨ‍᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠰᠤᠪᠤᠳ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠭᠡᠷᠭᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠰᠠᠭ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠱᠢ (战略伙伴关系)ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn