Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ
Creator ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠲᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠲ᠋ᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn