Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ  ᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠴᠡ᠂ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn