Paper Information


Title ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ; ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ 《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ》᠋ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ 《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠢᠰᠢ》ᠭᠡᠳᠭ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn