Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ-ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠡ‍ • ᠦᠷᠭᠡᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠬᠠᠨᠭᠠ; ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠷᠡᠯᠳᠡ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn