Paper Information


Title 《ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠱᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ᠋ᠤᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ; ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword 《ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ》; ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠴᠢ; ᠪᠤᠱᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ᠋ᠤᠩ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ᠋ᠤᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯ ᠵᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn