Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠦᠰᠦ᠂ ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠬᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn